Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Rozwój cywilizacyjny zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Rozwój cywilizacyjny zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Gospodarka łowieckaw Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Łowiectwo to: ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Najważniejszymi celami łowiectwa są:

·         ochrona, zachowanie różnorodności i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego),

·         ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny (poprawa naturalnych warunków żerowych i osłonowych),

·         uzyskiwanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny – regulowanie jej stanów ilościowych oraz odpowiedniej struktury wiekowej i płciowej, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego (głównie minimalizowanie szkód w uprawach leśnych i młodnikach oraz uprawach rolnych),

·         spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji łowieckich oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. 

Na terenie Nadleśnictwa Przedbórz gospodarkę łowiecką prowadzi 6 kół łowieckich w 6 obwodach oraz 1 obwód wyłączony (Ośrodek Hodowli Zwierzyny " Bysiów"), w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo Przedbórz.

W dzierżawionych obwodach łowieckich, nad którymi nadzór sprawuje Nadleśnictwo Przedbórz, liczebność zwierzyny szacuje się następująco (stan na rok 2013):

 • zwierzyna gruba:
 • jelenie - 287 osobniki (w tym byki 130, łanie 157);
 • sarny - 1525 osobników (w tym kozły 698, kozy 827);
 • dziki - 208 osobniki;
 • zwierzyna drobna:
 • zające - 1735 osobników;
 • bażanty - 405 osobników;
 • kuropatwy - 1470 osobników;
 • lisy - 180 osobniki.

Coroczna inwentaryzacja zwierzyny wskazuje na utrzymujący się stan zwierzyny płowej, nieznaczną tendencję wzrostu stanu dzików i malejący stan zwierzyny drobnej. Kontrole terenowe obwodów łowieckich prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Przedbórz wskazują na prawidłowy kierunek gospodarki łowieckiej.

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Bysiów"

Ośrodek ten został powołany decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 22 lipca 1997 roku. Powierzchnia OHZ wynosi 8 063 ha.

Liczebność zwierzyny na terenie OHZ Bysiów plasuje się następująco:

 • zwierzyna gruba:
 • jelenie - 57 osobników (w tym byki 27, łanie 30);
 • sarny - 203 osobniki (w tym kozły 88, kozy 115);
 • dziki - 45 osobników;
 • zwierzyna drobna:
 • zające - 120 osobników;
 • bażanty - 25 osobników;
 • kuropatwy - 141 osobników;
 • lisy - 25 osobników.