Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami innej własności

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych administracji Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Przedbórz sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie radomszczańskim o łącznej powierzchni 1331ha. Bezpośredni nadzór w tych lasach sprawują właściwi terytorialni leśniczowie.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są do udzielania porad oraz pomocy prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej z zakresu:

  • doradztwa prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniania sadzonek drzew i krzewów leśnych;
  • wykonawstwa (na koszt nadleśnictw) zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach prywatnych, w wypadku zagrożenia trwałości lasu;
  • organizacji wykonania zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzania wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz prowadzenia baz danych o lasach.

W Nadleśnictwie Przedbórz, sprawy związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzi  mgr inż. Wojciech Badura.