Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu zajmują w graniach zasięgu Nadleśnictwa ok. 12 782 ha, w tym 2 185,18 ha na gruntach Nadleśnictwa. Zakazy ustalone dla tych obszarów nie modyfikują racjonalnej gospodarki leśnej.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz znajdują się  2 Obszary Chronionego Krajobrazu:

Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje grunty Lasów Państwowych o powierzchni 2 064, 72 ha. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przedbórz znajduje się 12 653 ha.

Konecko - Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje łączny obszar 98575 ha, w tym 129 ha obejmuje grunty leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz.