Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Przedbórz realizuje liczne projekty i inwestycje korzystając ze środków zewnętrznych - zarówno krajowych jak i unijnych.

 

Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na terenie Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji w Łodzi, w  latach  2011 – 2012,   zrealizowano przedsięwzięcie  pn.: „Zalesianie  gruntów  porolnych  i  nieużytków  w  ramach  realizacji  Krajowego  Programu  Zwiększania  Lesistości  będących  własnością  Skarbu  Państwa", zgodnie  z   umową    nr  46/2011/Wn-05/OP-LE-LZ/D  z  dnia  03.03.2011 r. , którego całkowity koszt wyniósł0,55 mln zł. 

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło 0,23  mln  zł, w tym na terenie Nadleśnictwa Przedbórz 5 552,73 zł

Na terenie Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji w Łodzi zrealizowano przedsięwzięcie  pn.: „Zabieg agrolotniczy na imago chrabąszcza w 2011 roku jako działanie zmierzające do ograniczenia skali zakłóceń powodowanych w ekosystemach leśnych przez pędraki oraz zachowania trwałości walorów Puszczy Nadpilicznej"  nr  90/2011/Wn-50/OP-LE-LZ/D, którego całkowita wartość wyniosła  3,077 mln zł. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło 1,80 mln zł, w tym na terenie Nadleśnictwa Przedbórz  190 180,00 zł.

20 lipca 2007 r. huraganowy wiatr uszkodził 3 000 ha lasu na terenie Nadleśnictwa Przedbórz, z czego 1500 ha uległo całkowitemu zniszczeniu. Po uprzątnięciu powierzchni ze złomów i wywrotów, nadszedł czas na odtworzenie lasu na terenie pohuraganowym. 

W okresie od 01.06.2008 r. do 31.12.2009 r. Nadleśnictwo Przedbórz wprowadziło nowe pokolenie lasy na powierzchni 725,61 ha oraz przygotowało glebę pod sadzenia planowane w 2010 r. na powierzchni 338,78 ha. 494,02 ha tych upraw objętych było pracami pielęgnacyjnymi. Celem zabezpieczenia upraw przed szkodami od zwierzyny wykonano zabezpieczenie repelentami na powierzchni 9,41 ha, palikowanie modrzewia na powierzchni 5,19 ha oraz 15,54 km grodzeń. Koszt tych prac wyniósł 2 573 230 zł w tym 461 604,67 zł stanowiły środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Środki pozyskane z Agencji Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nadleśnictwo Przedbórz korzysta ze środków zewnętrzach w ramach Działania 226 PROW „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

 

Rok 2012

W roku 2012 złożono wniosek o wsparcie inwestycji mającej na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego nr 4 w leśnictwie Bobrowniki, Nadleśnictwo Przedbórz.

Nadleśnictwo Przedbórz otrzymało wsparcie w wysokości 1 901 527,00 zł

 

Rok 2011

Wnioskiem o dofinansowanie objęto prace związane z odtworzeniem potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku wiatru poprzez pielęgnowanie gleby w uprawach leśnych założonych na terenie poklęskowym – na gruntach w zarządzie PGL LP.

Kwota pomocy wyniosła 150 563,00 zł.

 

Rok 2010

W 2009 roku złożono wniosek o wsparcie działania mającego na celu odtworzenie potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku wiatru – poprzez odnowienie powierzchni leśnych, pielęgnowanie gleby w uprawach leśnych oraz ochronę lasu przed zwierzyną w miejscach zagrożonych oraz wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów – poprzez przebudowę dróg leśnych wyznaczonych w Planach Urządzenia Lasu jako dojazdy pożarowe oraz przebudowę dróg leśnych nie wyznaczonych w Planach Urządzenia Lasu jako dojazdy pożarowe celem dostosowania ich parametrów do wymogów określonych w przepisach przeciwpożarowych.

Prace te zostały wykonane w 2010 r., a kwota pomocy wyniosła 4 061 300,00 zł.