Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie Planu Urządzenia Lasu, sporządzanego dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Wykonuje je Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plan Urządzenia Lasu zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska.

W uzasadnionych przypadkach (np. wystąpienia klęski naturalnej) Plan Urządzania Lasu, może zostać sporządzony na okres krótszy niż 10 lat.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Pod uwagę brane są takie cechy lasu, jak: struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej oraz funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Plan urządzenia lasu zawiera m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Od lat
w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.